Tiden for utføring av tjenesten

Her kan du lese om:

Tiden for utføring, § 10

Håndverkeren skal overholde avtalte frister for påbegynnelse og fremdrift av tjenesten. Er ikke annet avtalt skal arbeidene starte opp innen rimelig tid og arbeidet skal ha rimelig og normal fremdrift.

Håndverkertjenesteloven § 10

Tjenesten skal være avsluttet innen den tiden som er avtalt. Er ikke annet avtalt skal tjenesten avsluttes innen rimelig og normal tid for utføring av tilsvarende tjenester.

Dersom det oppstår forsinkelser som skyldes forhold på forbrukerens side, må håndverkeren varsle om dette og eventuelt kreve fristforlengelse eller pristillegg som følge av forsering, se hvtjl. § 33 (b).

Forsinkelser hos håndverkeren

Dersom håndverkeren, pga. av forhold han selv har risikoen for, oversitter avtalt frist for arbeidets ferdigstillelse eller arbeidet går utover det som anses som rimelig og normal tid i forhold til det som er vanlig for lignende håndverkertjenester, foreligger det en forsinkelse, se § 10(2).

Det foreligger også forsinkelse dersom håndverker av samme grunn ikke overholder avtalte frister for påbegynnelse og fremgang i arbeidet, se § 10 (2) 

Det foreligger mao. ikke forsinkelse i lovens forstand dersom det er forhold på forbrukerens side som skaper forsinkelsen. Hvis håndverkeren ser at han vil bli forsinket som følge av forhold på forbrukerens side, bør håndverkeren skriftlig varsle forbrukeren om dette så raskt som mulig. Det oppstilles ikke noe krav i hvtjl om slikt varsel, men det er mulig en slik plikt kan leses ut av alminnelige entrepriserettslige regler og lojalitetsplikten partene har i kontraktsforhold. Det å varsle på denne måten oppfattes nemlig mer lojalt enn å ikke varsle og unnlatt varsel kan derfor bli tillagt rettslig betydning.

Her finner du mer informasjon

Lurer du på noe?

Du kan ta kontakt med et uforpliktende spørsmål uten at det koster noe.  

Lurer du på noe?

Du kan ta kontakt med et uforpliktende spørsmål uten at det koster noe.