Reklamasjon og foreldelse

Her kan du lese om:

Håndverkertjenesteloven § 22

En forutsetning for at forbruker skal kunne kreve noe av håndverkeren på grunn av en forsinkelse eller mangel, er at forbruker sender reklamasjon til håndverker. Reklamasjon betyr at håndverker varsles om at en forsinkelse eller mangel vil bli – eller blir påberopt som et kontraktsbrudd.

Reklamasjonsreglene springer ut av forbrukerens lojalitetsplikt overfor håndverkeren. Lojalitetsplikten tilsier at forbrukeren så raskt som mulig skal kontrollere den utførte tjeneste og varsle håndverkeren om mangelen,  slik at håndverkeren så raskt som mulig kan innrette seg etter de krav som forbrukeren kan fremme.

Etter hvtjl. er det tilstrekkelig at forbrukeren varsler at en forsinkelse eller mangel vil bli påberopt som et kontraktsbrudd. En reklamasjon bør imidlertid også inneholde angivelse av hvilke krav som fremmes som følge av kontraktsbruddet.

Reklamasjonsfristene og foreldelsesfristen

Forbruker må overholde 3 ulike frister:

  1. Reklamasjonsfristen
  2. Reklamasjonsperioden
  3. Foreldelsesfristen

Reglene om reklamasjon og foreldelse gjelder parallelt og blir ofte misforstått. Vi skal forsøke å gjengi det grunnleggende her.

Reklamasjonsfristen

Fristens start

Den første fristen forbrukeren må overholde er reklamasjonsfristen ofte kalt den relative reklamasjonsfristen. Den er relativ fordi den starter starter når forbrukeren oppdaget eller burde ha oppdaget forsinkelsen eller mangelen i forbindelse med eller etter overtakelsen.

På hvilket tidspunkt forbruker burde ha oppdaget forholdet, må sees i lys av forbrukerens undersøkelsesplikt. Forbrukerens undersøkelsesplikt er ikke uttrykkelig regulert i hvtjl, men følger av alminnelige prinsipper.

Undersøkelsesplikten innebærer at forbrukeren skal undersøker tjenesten slik god skikk tilsier og så raskt han får mulighet til det. Reklamasjonsfristen for forhold som burde blitt oppdaget ved en slik undersøkelse starter når slik undersøkelse tidligst kunne ha blitt gjennomført.

Fristen starer å løpe selv om forbruker ikke har fått full oversikt over situasjonen. Forbruker må for eksempel reklamere selv om det er uklart hvor stort omfanget av mangelen er, eller hva som må gjøres for å rette mangelen, eller hva det vil koste å rette mangelen. Fristen starter med andre ord å løpe så fort forbruker burde forstå at det er en feil ved entreprenørens leveranse, starter fristen å løpe.

Ved forsinkelse starter ikke reklamasjonsfristen å løpe før tjenesten avsluttes og forbrukeren fikk vite om avslutningen av arbeidet.

Fristens lengde

Er ikke lenger frist avtalt, er reklamasjonsfristen etter hvtjl ”innen rimelig tid”, som etter rettspraksis er 2 måneder, i sjeldene tilfeller 3 måneder etter at forbruker oppdaget eller burde ha oppdaget forsinkelsen eller mangelen.

Varsler ikke forbruker innen fristen, kan forbruker tape kravet mot håndverkeren som bygger på mangelen.

Reklamasjonsperioden

Den andre fristen forbrukeren må overholde er reklamasjonsperioden. Er ikke lengre reklamasjonsperiode avtalt er reklamasjonsperioden 2 år ved arbeid på ting, og 5 år ved arbeid på fast eiendom. Mangler som oppdaget sent og som det ikke er reklamert på innen reklamasjonsperioden kan ikke forbruker bruke som grunnlag for krav mot håndverkeren, med mindre håndverker har forårsaket mangelen med grov uaktsomhet eller forsett.

Reklamasjonsperioden begynner alltid å løpe fra overtakelsen av arbeidene.

Foreldelse

I tillegg til å reklamere innen reklamasjonsfristene, må forbruker passe på at kravet ikke foreldes.

Er ikke annet avtalt, foreldes krav som springer ut av en avtale om håndverkertjenester i 3 år etter overtakelsen, det vil si når håndverker er ferdig med sine arbeider eller overleverer tingen til forbrukeren, jfr. foreldelsesloven § 3.

Foreldelsesfristen avbrytes ved at håndverkeren erkjenner ansvar eller at forbrukeren tar ut forliksklage eller stevning mot håndverkeren. Foreldelsen avbrytes ikke ved at håndverkeren lover å se på forholdet for å vurdere ansvar. Man kan også avtale utsatt foreldelse etter at kravet er blitt kjent.

Selv om reklamasjonsreglene er overholdt kan med andre ord kravet være bortfalt eller bortfalle som følge av foreldelse.

Skjulte mangler

Krav som følge av skjulte mangler foreldes tidligst 1 år etter at forbruker fikk ”nødvendig kunnskap om kravet og den skyldige”, jfr. foreldelsesloven § 10. I praksis er dette tidspunkt sammenfallende med tidspunktet reklamasjonsfristen begynner å løpe. Oppdages mangelen først etter 4 år og 11 måneder, foreldes kravet først etter 5 år og 11 måneder. Forbruker må imidlertid reklamere innen 5 års reklamasjonsperioden regnet fra overtakelsen og har i dette tilfelle 1 måned på seg til å reklamere.

Grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro

Dersom håndverker har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro, er ikke forbruker forpliktet til å reklamere innen reklamasjonsfristen og reklamasjonsperiodens utløp. Da vil i stedet foreldelseslovens regler alene regulere når forbrukerens rett til å fremme krav bortfaller.

Foreldelsesfristen forlenges maksimalt med 10 år etter foreldelsesloven § 10. Det gjør at foreldelse av krav som skyldes skjulte mangler, hvor håndverker har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro, først foreldes etter 13 år. Oppdages mangelen etter 12 år og 11 måneder, har forbruker kravet i behold, men forliksklage eller stevning må tas ut før det er gått 13 år fra overtakelsen for å avbryte foreldelsen.

Unngå realitetsdrøftelser

Dersom en håndverker vil anføre at et krav er tapt på grunn av for sen reklamasjon fra forbrukeren sin side, må håndverkeren varsle forbrukeren om dette så raskt som mulig. Dette må skje før partene eventuelt begynner å diskutere hvorvidt det reklamerte forhold er en mangel eller ikke og hvordan mangelen eventuelt skal utbedres. Innleder håndverkeren seg på slike diskusjoner uten først å ha varslet at han anser at forbruker har reklamert for sent, risikerer håndverkeren å tape retten til å avvise kravet som for sent reklamert. Prinsippet er slått fast i rettspraksis og kalles i juridisk terminologi ”realitetsdrøftelser”.

Håndverker kan selvfølgelig akseptere å utbedre mangler etter først å ha gjort forbruker oppmerksom på at kravet om slik retting er tapt pga for sen reklamasjon. Kunden blir på denne måten fornøyd og håndverkeren kan få et godt omdømme.

Avtalte garantier

Mange blander sammen ansvar for mangler og garantiansvar. I praksis brukes utrykket garantiansvar, reklamasjonsansvar og ansvar for mangler om hverandre og til stor forvirring for alle parter. Det er imidlertid stor forskjell på disse og viktig å sondre mellom dem.

Håndverkeren har automatisk etter loven ansvar for mangler på sine arbeider.

Garantiansvar er et ansvar som en part har tatt på seg etter uttrykkelig avtale. Hva garantiansvaret går ut på beror med andre ord på den konkrete avtale, og det finnes en mengde ulike varianter. Noen garantier innebærer kun forlenget reklamasjonsperiode, andre garantier innebærer at håndverker skal rette feil i en bestemt periode uansett årsak til feilen.

Ikke sjelden forsøker næringsdrivende å selge tjenester ved ”tilsynelatende” å ta på seg et garantiansvar som gir forbrukeren bedre rett enn etter gjeldende lover.  Etter markedsføringsloven er det imidlertid ulovlig bruke utrykk som garantier og lignende som ikke gir forbrukeren bedre rett enn det som allerede følger av hvtjl og annen lovgivning, jfr. markedsføringsloven 9c.

Her finner du mer informasjon

Lurer du på noe?

Du kan ta kontakt med et uforpliktende spørsmål uten at det koster noe.  

Lurer du på noe?

Du kan ta kontakt med et uforpliktende spørsmål uten at det koster noe.