Mangler ved håndverkertjenester

Her kan du lese om:

1 Mangler ved tjenesten

Utrykkene feil og mangler ved en tjeneste brukes ofte om hverandre. Det er imidlertid innholdsmessig to forskjellige utrykk. Utrykket mangel er forbeholdt forhold som etter loven gir forbrukeren mangelskrav. Det er ikke alle feil som er mangler.

Håndverkertjenesteloven
§§ 5, 6, 9, 17 18 og 19

Det er også slik at en tjeneste i prinsippet ikke har mangler før etter at arbeidene må anses avsluttet eller før tingen er overtatt av forbruker, jfr. hvtjl § 20. Har tjenesten feil før denne tiden, har håndverker i prinsippet mulighet for å rette feilen før arbeidet avsluttes, kanskje noe forsinket, og med det levere et mangelfritt resultat. I praksis vil imidlertid forbruker noen ganger med rette hevde at tjenesten har så mange feil at håndverker umulig vil kunne greie å rette alle feilene i tide og på den måten påberope seg ”antesipert” forsinkelse / mangel.

Gjennomføres det overtakelsesforretning etter at tjenesten er avsluttet, bør det presiseres når tjenesten ble avsluttet i overtakelsesprotokollen.

Dersom tjenesten ikke kan avsluttes pga. forhold på forbrukerens side anses tjenesten avsluttet på den tid tjenesten skulle vært avsluttet iht. avtalen. Håndverker bør holde tingen forsikret (brann skade og tyveriforsikring) så lenge den er i håndverkerens besittelse.

Hva er en mangel?

1.1 Avtalte krav til tjenesten og §§ 5, 6 og 9 (3),
jfr § 17 (1)

Tjenesten er mangelfull dersom den ikke fører til det resultat som forbrukeren har rett til å kreve etter avtalen eller etter hvtjl §§ 5, 6 og 9 (3). Dette gjelder ikke dersom årsaken til avviket skyldes forhold på forbrukerens side.

1.2 Provisoriske løsninger, § 17 (2)

En tjeneste som er avtalt å skulle være provisorisk, midlertidig, så bra som mulig eller med lignende forbehold, er mangelfull dersom resultatet er vesentlig dårligere enn det forbrukeren etter prisen og forholdene ellers måtte forvente, se hvtjl § 17 (2). Denne bestemmelsen er sterkt skjønnspreget og det er vanskelig å gi generell veiledning ut over det lovteksten selv gir.

1.3 Opplysninger om tjenesten, § 18

Dersom håndverker gir opplysninger om et produkt eller en tjeneste og opplysningen er av betydning for bedømmelsen av tjenestens egenskaper eller hensiktsmessighet, er tjenesten mangelfull dersom resultatet avviker fra det opplyste og opplysningen har virket inn på avtalen, se hvtjl § 18.

Håndverker er også ansvarlig for opplysninger andre aktører har gitt om tjenesten, eks. materialleverandør eller tidligere salgsledd Dersom håndverker blir klar over at det er gitt uriktige opplysninger om et produkt eller tjeneste, bør håndverker sørge for at dette blir rettet på en slik måte den uriktige opplysningen ikke virker inn på avtalen. Det er viktig at korrigeringen skjer skriftlig.

1.4 Manglende opplysninger om tjenesten, § 19

Manglende opplysninger om en tjeneste kan i seg selv innebære en mangel. Bestemmelsen er noe kompleks, og kan fremstilles slik.

Det foreligger mangel ved tjenesten dersom;

  1. håndverker før avtale ble inngått har unnlatt å opplyse om vesentlige forhold ved tjenestens egenskaper eller hensiktsmessighet
  2. som han kjente til og
  3. som forbruker hadde grunn til å regne med å få og
  4. unnlatelsen har virket inn på avtalen.

Denne bestemmelsen er nært beslektet med frarådningsplikten i Hvtjl. § 7 (1). Unnlatt frarådning og unnlatelse av å gi opplysninger håndteres imidlertid noe ulikt. Mens unnlatt fraråding får direkte konsekvens for den pris som kan kreves, vil unnlatelse av å gi opplysninger bli håndtert som en mangel.

1.5 Avtalte garantier

Mange blander sammen mangelsansvar og garantiansvar. I praksis brukes utrykket garantiansvar, reklamasjonsansvar og mangelsansvar om hverandre og til stor forvirring for alle parter. Det er imidlertid stor forskjell på disse og viktig å sondre mellom dem.

Mangelsansvar er det ansvar håndverker automatisk har etter loven når tjenesten eller jobben ikke oppfyller avtalte eller ufravikelige lov og forskriftskrav.

Garantiansvar er ansvar som en part har tatt på seg etter utrykkelig avtale. Hva garantiansvaret går ut på beror mao på den konkrete avtale, og det finnes en mengde ulike varianter. Noen garantier innebærer kun forlenget reklamasjonsperiode, andre garantier innebærer at håndverker skal rette feil i en bestemt periode uansett årsak til feilen.

Ikke sjelden forsøker næringsdrivende  å selge tjenester ved ”tilsynelatende” å ta på seg et garantiansvar som gir forbrukeren bedre rett enn etter gjeldende lover.  Etter markedsføringsloven er det imidlertid ulovlig bruke utrykk som garantier og lignende som ikke gir forbrukeren bedre rett enn det som allerede følger av hvtjl og annen lovgivning, se markedsføringsloven § 7.

2. Reklamasjon og foreldelse

En forutsetning for at forbruker skal kunne kreve noe av håndverkeren på grunn av en forsinkelse eller mangel, er at forbruker sender reklamasjon til håndverker. Reklamasjon betyr at håndverker varsles om at en forsinkelse eller mangel vil bli – eller blir påberopt som et kontraktsbrudd.

Reklamasjonsreglene springer ut av forbrukerens lojalitetsplikt overfor håndverkeren. Lojalitetsplikten tilsier at forbrukeren så raskt som mulig skal kontrollere den utførte tjeneste og varsle håndverkeren om mangelen,  slik at håndverkeren så raskt som mulig kan innrette seg etter de krav som forbrukeren kan fremme.

Etter hvtjl. er det tilstrekkelig at forbrukeren varsler at en forsinkelse eller mangel vil bli påberopt som et kontraktsbrudd. En reklamasjon bør imidlertid også inneholde angivelse av hvilke krav som fremmes som følge av kontraktsbruddet.

2.1 Reklamasjonsfristene og foreldelsesfristen

Forbruker må overholde 3 ulike frister:

  1. Reklamasjonsfristen
  2. Reklamasjonsperioden
  3. Foreldelsesfristen

Reglene om reklamasjon og foreldelse gjelder parallelt og blir ofte misforstått. Vi skal forsøke å gjengi det grunnleggende her.

2.1.1 Reklamasjonsfristen

Fristens start

Den første fristen forbrukeren må overholde er reklamasjonsfristen ofte kalt den relative reklamasjonsfristen. Den er relativ fordi den starter starter når forbrukeren oppdaget eller burde ha oppdaget forsinkelsen eller mangelen i forbindelse med eller etter overtakelsen.

På hvilket tidspunkt forbruker burde ha oppdaget forholdet, må sees i lys av forbrukerens undersøkelsesplikt. Forbrukerens undersøkelsesplikt er ikke uttrykkelig regulert i hvtjl, men følger av alminnelige prinsipper.

Undersøkelsesplikten innebærer at forbrukeren skal undersøker tjenesten slik god skikk tilsier og så raskt han får mulighet til det. Reklamasjonsfristen for forhold som burde blitt oppdaget ved en slik undersøkelse starter når slik undersøkelse tidligst kunne ha blitt gjennomført.

Fristen starer å løpe selv om forbruker ikke har fått full oversikt over situasjonen. Forbruker må for eksempel reklamere selv om det er uklart hvor stort omfanget av mangelen er, eller hva som må gjøres for å rette mangelen, eller hva det vil koste å rette mangelen. Fristen starter med andre ord å løpe så fort forbruker burde forstå at det er en feil ved entreprenørens leveranse, starter fristen å løpe.

Ved forsinkelse starter ikke reklamasjonsfristen å løpe før tjenesten avsluttes og forbrukeren fikk vite om avslutningen av arbeidet.

Fristens lengde

Er ikke lenger frist avtalt, er reklamasjonsfristen etter hvtjl ”innen rimelig tid”, som etter rettspraksis er 2 måneder, i sjeldene tilfeller 3 måneder etter at forbruker oppdaget eller burde ha oppdaget forsinkelsen eller mangelen.

Varsler ikke forbruker innen fristen, kan forbruker tape kravet mot håndverkeren som bygger på mangelen.

2.1.2 Reklamasjonsperioden

Den andre fristen forbrukeren må overholde er reklamasjonsperioden. Er ikke lengre reklamasjonsperiode avtalt er reklamasjonsperioden 2 år ved arbeid på ting, og 5 år ved arbeid på fast eiendom. Mangler som oppdaget sent og som det ikke er reklamert på innen reklamasjonsperioden kan ikke forbruker bruke som grunnlag for krav mot håndverkeren, med mindre håndverker har forårsaket mangelen med grov uaktsomhet eller forsett.

Reklamasjonsperioden begynner alltid å løpe fra overtakelsen av arbeidene.

2.2 Skjulte mangler

Krav som følge av skjulte mangler foreldes tidligst 1 år etter at forbruker fikk ”nødvendig kunnskap om kravet og den skyldige”, jfr. foreldelsesloven § 10. I praksis er dette tidspunkt sammenfallende med tidspunktet reklamasjonsfristen begynner å løpe. Oppdages mangelen først etter 4 år og 11 måneder, foreldes kravet først etter 5 år og 11 måneder. Forbruker må imidlertid reklamere innen 5 års reklamasjonsperioden regnet fra overtakelsen og har i dette tilfelle 1 måned på seg til å reklamere.

2.3 Grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro

Dersom håndverker har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro, er ikke forbruker forpliktet til å reklamere innen reklamasjonsfristen og reklamasjonsperiodens utløp. Da vil i stedet foreldelseslovens regler alene regulere når forbrukerens rett til å fremme krav bortfaller.

Foreldelsesfristen forlenges maksimalt med 10 år etter foreldelsesloven § 10. Det gjør at foreldelse av krav som skyldes skjulte mangler, hvor håndverker har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro, først foreldes etter 13 år. Oppdages mangelen etter 12 år og 11 måneder, har forbruker kravet i behold, men forliksklage eller stevning må tas ut før det er gått 13 år fra overtakelsen for å avbryte foreldelsen.

2.4 Unngå realitetsdrøftelser

Dersom en håndverker vil anføre at et krav er tapt på grunn av for sen reklamasjon fra forbrukeren sin side, må håndverkeren varsle forbrukeren om dette så raskt som mulig. Dette må skje før partene eventuelt begynner å diskutere hvorvidt det reklamerte forhold er en mangel eller ikke og hvordan mangelen eventuelt skal utbedres. Innleder håndverkeren seg på slike diskusjoner uten først å ha varslet at han anser at forbruker har reklamert for sent, risikerer håndverkeren å tape retten til å avvise kravet som for sent reklamert. Prinsippet er slått fast i rettspraksis og kalles i juridisk terminologi ”realitetsdrøftelser”.

Håndverker kan selvfølgelig akseptere å utbedre mangler etter først å ha gjort forbruker oppmerksom på at kravet om slik retting er tapt pga for sen reklamasjon. Kunden blir på denne måten fornøyd og håndverkeren kan få et godt omdømme.

3 Foreldelse

I tillegg til å reklamere innen reklamasjonsfristene, må forbruker passe på at kravet ikke foreldes.

Er ikke annet avtalt, foreldes krav som springer ut av en avtale om håndverkertjenester i 3 år etter overtakelsen, det vil si når håndverker er ferdig med sine arbeider eller overleverer tingen til forbrukeren, jfr. foreldelsesloven § 3.

Foreldelsesfristen avbrytes ved at håndverkeren erkjenner ansvar eller at forbrukeren tar ut forliksklage eller stevning mot håndverkeren. Foreldelsen avbrytes ikke ved at håndverkeren lover å se på forholdet for å vurdere ansvar. Man kan også avtale utsatt foreldelse etter at kravet er blitt kjent.

Selv om reklamasjonsreglene er overholdt kan med andre ord kravet være bortfalt eller bortfalle som følge av foreldelse.

Her finner du mer informasjon

Lurer du på noe?

Du kan ta kontakt med et uforpliktende spørsmål uten at det koster noe.  

Lurer du på noe?

Du kan ta kontakt med et uforpliktende spørsmål uten at det koster noe.