Forsinkelse hos forbrukeren

Her kan du lese om:

Forsinkelse håndverker

Entreprenørens rettigheter når forbruker er forsinket

Vi har i en annen artikkel kommentert forbrukerens rett til å holde tilbake hele eller deler av betalingen når håndverkeren ikke gjør jobben sin. På samme måte har entreprenøren rett til å holde tilbake sin ytelse dersom forbruker ikke oppfyller sine plikter etter avtalen. Her kan du lese mer om entreprenørens rettigheter når forbruker er forsinket med sin ytelse.

Stansing av arbeidet, § 42

Har partene avtalt at forbruker skal betale forskudd eller a-konto/regning før tjenesten er avsluttet / tingen levert og forbruker ikke betaler iht. avtalen, kan håndverkeren stanse arbeidene så snart dette kan gjøres uten at det oppstår fare for vesentlig skade for forbrukeren. Se Hvtjl § 42.

Håndverkerens kostnader og tap på grunn av en slik stansing kan kreves erstattet av forbrukeren, med mindre betalingsforsinkelsen skyldes uforutsette forhold eller forhold utenfor forbrukerens kontroll. Erstatningsbeløpet regnes ut etter reglene i § 30 (1) til (3). Håndverker kan på samme måte stanse arbeidene dersom forbruker ikke aktivt medvirker slik at håndverker kan utføre sine plikter etter kontrakten.

Heving, § 43

Vilkår for hevning

Håndverkeren kan heve resten av avtalen, den del av avtalen som ikke er utført, dersom forbrukerens forsinkelse er av ”vesentlig betydning”. Se Hvtjl. § 43.

Håndverkeren kan også heve resten av avtalen dersom forbrukeren ikke betaler/medvirker etter å ha fått en rimelig tilleggsfrist. Er det viktig for håndverkeren å kunne fortsette å arbeide med andre prosjekter, er det vår anbefaling at håndverker så raskt som mulig skriftlig gir en rimelig tilleggsfrist og samtidig varsler at avtalen blir hevet om fristen ikke overholdes.

Håndverkeren kan også heve avtalen når det allerede på forhånd er klart at forsinkelsen vil bli av vesentlig betydning eller vare ut over tilleggsfristen.

Håndverkeren taper retten til å heve avtalen når forbruker har oppfylt sine plikter etter avtalen, med mindre håndverker før eller straks han får vite om oppfyllelsen varsler at han vil heve kontrakten.

Oppgjør ved heving, § 44

Når håndverker hever kontrakten, skal forbruker betale vederlag som om tjenesten ble avbestilt fra forbrukerens side, se § 40. Skal håndverker tilbakebetale allerede betalt vederlag, skal håndverkeren i tillegg til vederlaget betale renter etter Hvtjl. § 16 (3).

Rente og rentetapserstatning, § 45

I stedet for å heve kan håndverker fastholde kontrakten og kreve rente og rentetapserstatning på utestående hos forbrukeren (jfr. lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.).

Tilbakeholdelsesrett, § 46

Når tjenesten skal utføres på ting som er overgitt til håndverkeren, kan håndverkeren holde tilbake tingen dersom forbruker ikke betaler i rett tid. Se Hvtjl. § 46. Stiller forbruker betryggende sikkerhet for kravet må håndverker overlevere tingen til forbrukeren.

Omsorgsplikt og salgsrett, § 47

Har håndverkeren forbrukerens ting i sin besittelse (pga. tilbakeholdelse etter § 46 eller manglende overtakelse pga. forhold på forbrukerens side ol.) plikter håndverkeren å passe på at tingen ikke tar skade, slites eller blir borte eller endret. Håndverker bør holde tingen forsikret så lenge den er i håndverkerens besittelse. Forsvarlige kostnader som håndverkeren blir påført ved slik omsorg kan kreves dekket av forbrukeren i sin helhet.

Overtar ikke forbrukeren tingen kan håndverkeren på nærmere vilkår selge tingen/la være å ta vare på tingen, jfr.  lov av 29. mai 1953 nr. 1 om rett for handverkarar o.a. til å selja ting som ikkje vert henta. Enkelt gjengitt kan ting selges dersom det er gått mer enn 3 mnd. fra arbeidene ble avsluttet, kravet om betaling er forfalt og varsel til forbruker, om at tingen blir solgt / kastet dersom ikke forbrukeren overtar tingen, er sendt. For øvrig viser vi til nevnte lov for en nærmere gjennomgang av disse bestemmelsene.

Her finner du mer informasjon

Lurer du på noe?

Du kan ta kontakt med et uforpliktende spørsmål uten at det koster noe.  

Lurer du på noe?

Du kan ta kontakt med et uforpliktende spørsmål uten at det koster noe.