Forbrukerkjøp vs forbrukerentrepriser vs næringskontrakter

Her kan du lese om:

Salg prosjektert bolig

Hva er forskjellen på næringsentrepriser og forbrukerentrepriser?

Entreprisekontrakter kan sorteres i 2 grupper, næringsentrepriser og forbrukerentrepriser.

Næringsentrepriser kjennetegnes ved at begge parter i kontrakten opptrer som næringsdrivende. Forbrukerentrepriser kjennetegnes ved at den ene part i hovedsak er næringsdrivende og den andre part i hovedsak er privatperson.

Er det snakk om en forbrukerentreprise, kommer automatisk enten reglene i Bustadoppføringslova eller Håndverkertjenesteloven til anvendelse. Bustadoppføringslova kommer til anvendelse ved oppføring av ny bolig eller fritidsbolig. Alle andre forbrukerentrepriser reguleres av Håndverkertjenesteloven.

Forbruker har lovfestet rett til å fremme direktekrav mot underentreprenører

Entreprenører som inngår avtale med andre næringsdrivende må være klar over at forbrukeren har rett til å fremme sine krav direkte overfor en underentreprenør som har utført det mangelfulle arbeidet. Går hovedentreprenøren konkurs, kan forbrukeren fremme krav direkte mot underentreprenøren. Underentreprenører må derfor ved prisingen av sine tjenester overfor hovedentreprenøren ta høyde for at forbruker kan fremme krav direkte ovenfor underentreprenøren og at underentreprenøren ikke kan avtale ansvarsfritakelse med hovedentreprenøren som hovedentreprenøren ikke lovlig kan avtale med forbrukeren.

Forbrukerentrepriser er bare delvis lovregulert

Forbrukerentrepriser er underlagt nokså streng lovregulering med Bustadoppføringslova og Håndverkertjenesteloven som de to sentrale lovene. Det er mange som tror at lovene gjør det unødvendig med detaljerte avtaler. Det er feil. Det er mye partene fortsatt må huske på å avtale særskilt, som loven ikke løser på en god måte for partene.

Forhold partene alltid må avtale særskilt

Vær klar over at ikke alle rettigheter og plikter blir regulert gjennom lovene. Lovene regulerer det meste, men ikke alt. Partene må fremdeles avtale detaljert de viktigste vilkårene i kontrakten.
Dette er bla.:

  • Hvem som kan forplikte entreprenøren (Kontaktperson)
  • Hvem som kan forplikte forbrukeren (Kontaktperson)
  • Hva entreprenøren skal levere, hvor og når (arbeid, materialer, tid og sted),
  • Hvor mye entreprenøren skal få betalt for leveransen og når slik betaling skal finne sted (eks. fast pris, enhetspriser, timepriser, materialpriser, påslagsprosent og faktureringsplan)
  • Dagmulktbelagte frister og andre frister (fremdriftsplan)
  • Hvor mye hver av partene skal stille som garanti for sin kontraktsforpliktelse (etter bustadoppføringslova plikter entreprenøren å stille visse garantier)
  • Hvem av partene som skal utføre oppgaver under byggherreforskriften.

Vi skal kommentere disse og flere viktige vilkår i andre artikler. Erfaringsmessig er flesteparten av alle forbrukerentreprise-tvister knyttet til ett eller flere av disse vilkårene, og da gjerne på grunn av at avtalen mangler disse bestemmelsene eller er uklar med tanke på hva partene plikter å gjøre.

Litt om forbrukerkjøpsloven

Forbrukerkjøpsloven gjelder kun forbrukerkjøp, det vil kjøp av ting.

Forbrukerkjøpsloven har mindre strenge regler enn de to andre forbrukerlovene, og for entreprenører som i hovedsak bare skal levere materialer til forbrukeren bør sørge for å unngå å utføre for mye arbeid hos forbruker slik at Forbrukerkjøpsloven blir gjeldene. For å få til det må entreprenøren ikke utfører noe arbeid på stedet. Skal entreprenøren levere materialer, det kan være alt fra en spikerpakke til hele byggesettet, må ikke entreprenøren utføre noe arbeid på byggeplassen. Når det kun leverer materialene får avtalen karakter av et rent kjøp, og forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse. Utføres det litt arbeid på byggeplassen, får avtalen karakter av å være delvis en tjenestekontrakt og dels et varekjøp og da kommer fort Håndverkertjenesteloven eller Bustadoppføringslova til anvendelse.

Her finner du mer informasjon

Lurer du på noe?

Du kan ta kontakt med et uforpliktende spørsmål uten at det koster noe.  

Lurer du på noe?

Du kan ta kontakt med et uforpliktende spørsmål uten at det koster noe.