Forbrukerens ytelse, pris og annen medvirkning

Her kan du lese om:

Hvor mye skal forbrukeren betale

Noe av det viktigste partene må huske å avtale er prisen. Likevel er det påfallende mange som unnlater å avtale prisen, og satser på at den kan bli fastsatt etter at jobben er utført. Her ser vi kort på reglene som gjelder når partene ikke har avtalt pris. Vi kommenterer også kort hva forbrukeren for øvrig må bidra med.

Håndverkertjenesteloven §
§ 32, 33, 34, 35, 36, 37 og 38

Gjengs – og rimelig pris

I utgangspunktet bør avtalen bestemme hvilken pris forbrukeren skal betale. Er avtalen uklar eller det ikke følger av avtalen hvilken pris som skal betales skal prisen settes lik en ”gjengs pris” med mindre denne er urimelig.  ”Gjengs pris” etter hvtl. er det samme som normal pris i det aktuelle marked. Prisen må imidlertid ikke være ”urimelig” høy. Bygg- og anleggsbransjen er stort sett en velfungerende bransje og det er sjelden at normal pris innen bygg- og anleggsbransjen er urimelig høy.

Er det ikke mulig å påvis en normal pris for tjenesten, kan håndverkeren kreve en rimelig pris hvor det tas hensyn til tjenestens art, omfang, utførelse og forholdende for øvrig.

I avtaler mellom profesjonelle kan tjenesteyter kreve og avtale den pris entreprenøren krever så lenge den ikke er ”urimelig høy”. Dette er vil være en høyere pris enn ”gjengs pris”.

Prisoverslag

Har håndverker gitt et prisoverslag, eller en prisopplysning og annen pris ikke uttrykkelig er avtalt, kan ikke håndverker kreve et sluttoppgjør på kontraktsarbeidene som overstiger prisoverslaget med mer en 15 %. Et prisoverslag gjelder bare den opprinnelige avtalte ytelsen. Håndverker kan derfor normalt kreve betalt for tilleggsarbeider uavhengig av prisoverslaget.

Er partene uenige i hvorvidt en gitt pris det er et prisoverslag, er det håndverkeren som må bevise at prisoverslaget ikke var bindende. Dersom entreprenøren ønsker å forsikre seg om at en prisopplysning / prisoverslag ikke skal være bindende må entreprenøren skriftlig presiserer at prisopplysning en er usikker, at den ikke skal anses som et bindende prisoverslag, at forbruker må regne med at endelig pris kan bli mer enn 15% høyere enn prisopplysningen.

MVA og andre offentlige avgifter. 

Pris håndverker har oppgitt eller avtalt skal anses å være inkludert merverdiavgift og andre offentlige avgifter, med mindre det må antas at forbrukeren visste at avgiftene ikke var omfattet. Håndverker bør derfor oppgi prisen inkl. mva, og spesifisere mva-beløpet.

Pris når tjenesten kan utføres på ulike måter

Når tjenesten kan uføres på ulike måter, plikter håndverkeren å velge den, for forbrukeren, rimeligste måte. Prisen skal alltid regnes ut som om håndverker hadde valgt rimeligste måte, med mindre håndverker kan bevise at forbruker har bestilt en annen utførelse. Dersom forbrukeren på denne måten får tilført betydelige verdier, kan håndverkeren kreve betaling for dette når det er rimelig og samlet verdi ikke overstiger verdien det utførte arbeidet har for forbrukeren.

Pristillegg, § 33

Håndverkeren har krav på tillegg i prisen når håndverkeren kan bevise at det er utført arbeid utover det opprinnelig avtalte og arbeidet er utført iht. hvtl, § 9, eller arbeidet skyldes forhold på forbrukerens side. Det betyr at håndverkeren, før slikt arbeid utføres kontakter forbruker og avtaler at arbeidet skal utføres. Uten en slik avtale, har ikke entreprenøren krav på betaling. Det gjelder ett unntak. Entreprenøren har krav på betaling dersom det må antas at forbrukeren ønsket arbeidet utført, og tilleggsprisen fremstår ubetydelig i seg selv, eller den er lav i forhold til prisen for den avtalte tjenesten. Det er med andre ord viktig at entreprenøren sørger for skriftlige avtaler om tilleggsarbeid.

Forundersøkelser, § 34

Håndverkeren kan ikke kreve betaling for utførte forundersøkelser i forbindelse med kontraktsforhandlingene med mindre dette er varslet eller  avtalt. Dette behandler vi særskilt under emnet Samspill som gjennomføringsmodell i forbrukerentrepriser.

Betaling ved uhell, forsikring, § 35

Håndverker kan ikke kreve betaling for arbeid eller materialer som går tapt før arbeidene avsluttes, med mindre tapet skyldes forhold på forbrukerens side. Dette innebærer at håndverkeren bør tegne nødvendige forsikringer mot tilfeldige skader, tyveri og lignende, frem til arbeidene er avsluttet / tingen overlevert.

Regning og gebyrer, § 36

Forbrukeren kan kreve at håndverkeren skriver regning og den skal sette forbrukeren i stand til å kontrollere hvilket arbeid som er utført, omfanget av det utførte arbeid og de materialer som er brukt. I prinsippet betyr dette at håndverker skal gjøre rede for hver eneste time og de materialer som er brukt. Håndverker må, for å greie dette føre løpende detaljerte timelister.

Skal arbeidet uføres etter prinsippet om regningsarbeid, skal det på regningen gå frem hvordan prisen er regnet ut, timepris, antall timer, materialer, påslag etc.  Pristillegg skal angis særskilt.

Håndverker kan ikke kreve bestillingsgebyr, ordregebyr, ekspedisjonsgebyr etc. i tillegg til avtalt pris.

Har forbrukeren fått regning og prisen er rimelig, blir partene bundet til denne prisen med mindre lavere pris er avtalt eller forbrukeren innen rimelig tid sier fra at prisen ikke blir godtatt.

Betalingstid, § 37

Har ikke partene avtalt annet, plikter ikke forbruker å betale noe før arbeidet er avsluttet og håndverkeren fremsetter krav om betaling.

Har forbrukeren i tilstrekkelig tid før forfall krevd spesifisert regning etter § 36, jfr pkt. 5.7.5, plikter ikke forbrukeren å betale før han har mottatt slik regning.

Når arbeidet som skal utføres er omfattende og kostbart for partene, anbefaler vi at det avtales en hensiktsmessig betalingsplan som sikrer at entreprenøren får betalt i samsvar med verdien av de arbeider håndverker har tilført forbrukerens eiendom. Det er god skikk at de siste 10% av prisen først skal betales etter eller i forbindelse med overtakelsen av arbeidene.

Forbrukerens medvirkning, § 38

Forbrukeren plikter å medvirke aktivt i rimelig grad, slik at håndverkeren kan utføre tjenesten på en hensiktsmessig og rasjonell måte. Plikten til å medvirke gjelder gjennom hele kontraktsperioden, selv om partene har pågående en tvist om deler av tjenesten. Nekter forbruker håndverker tilgang til eiendommen på grunn av en mindre betydelig uenighet kan det innebære mislighold av forbrukerens medvirkerplikt.

Når håndverkeren er ferdig med ting som er hos tjenesteyteren, plikter forbruker å hente eller motta tingen. Det bør avtales om tjenesteyteren skal levere den til forbruker, eventuelt hvor den skal fysisk plasseres eller om forbruker skal hente den hos håndverkeren.

Her finner du mer informasjon

Lurer du på noe?

Du kan ta kontakt med et uforpliktende spørsmål uten at det koster noe.  

Lurer du på noe?

Du kan ta kontakt med et uforpliktende spørsmål uten at det koster noe.