Forbrukerens krav som følge av mangler

Her kan du lese om:

Tilbakehold, retting, prisavslag, heving og erstatning

Leverer håndverker en mangelfull tjeneste kan forbrukeren fremme ulike krav mot håndverkeren, forutsatt rettidig reklamasjon.

Håndverkertjenesteloven
§§ 21, 22, 23, 24, 25, 26 og 27

Forbruker kan holde betalingen tilbake, kreve mangelen rettet, eventuelt kreve prisavslag eller heving av avtalen. Forbruker kan også kreve erstatning. På nærmere bestemte vilkår kan forbruker også fremme krav overfor tidligere leverandørledd, underentreprenører med mer, jfr. hvtjl § 21 (2).

Tilbakehold av betaling, § 23

Forbruker kan holde tilbake så mye av betalingen som er nødvendig for å sikre forbrukerens krav etter kontrakten. I praksis kan forbruker holde tilbake det beløp forbrukeren kan kreve i prisavslag og erstatning. Har håndverker ikke oppfylt sin frarådningsplikt kan forbruker holde tilbake den del av betalingen håndverker ikke kan kreve, jfr. § 8. Er det aktuelt å holde tilbake betaling bør partene vurdere å deponere beløpet i bank, slik at håndverker har trygghet for at pengene vil bli betalt når mangelen er utbedret. Et rent tilbakehold vil fort føre til at samarbeidet låser seg og tvisten eskalerer.

Retting/utbedring av mangel, § 24

Forbruker kan kreve at håndverker retter mangelen med mindre rettingen påfører håndverkeren urimelig kostnad eller ulempe, § hvtjl § 24 (1).

Hvorvidt det foreligger en urimelig kostnad eller ulempe beror på en interesseavveining mellom partene hvor andre alternativer en retting (prisavslag, erstatning og lignende) må vurderes. Utbedring av mangler kun av hensyn til estetikk er typisk et krav som kan innebære en urimelig kostnad eller ulempe for håndverkeren.

Selv om forbruker ikke krever retting, kan håndverker kreve å få rette mangelen selv, på nærmere betingelser, jfr hvtl § 24 (2).

  1. Rettingen må ikke innebære vesentlig ulempe for forbrukeren. Dersom forbruker må flytte ut av boligen mens rettearbeidet pågår eller arbeidene vil være støyende eller støve mye innendørs kan dette innebære en vesentlig ulempe for forbrukeren.
  2. Forbrukeren må ikke ha ”særlig grunn” til å motsette seg arbeidet. Dersom håndverker trenger mer en et forsøk på å rette mangelen gir dette etter en konkret vurdering forbrukeren ”særlig grunn” til å motsette seg arbeidet.
  3. Rettingen må skje innen rimelig tid etter at forbruker har klaget over mangelen og gitt håndverkeren mulighet til å rette mangelen. Hva som regnes som rimelig tid beror på en konkret vurdering. Dersom mangelen innebærer at forbruker ikke kan bruke tjenesten som forutsatt tilsier det raskere retting enn om tjenesten kan brukes. For øvrig må håndverker kunne kreve å utbedre flere mangler samlet, på et tidspunkt som passer i forhold til entreprenørens øvrige oppdrag.

Kostnadene til retting av mangler må håndverker selv bære, jfr hvtl § 24 (3). Håndverkeren må også betale nødvendige tilkomstutgifter for å rette mangelen. Håndverkerens ansvar kan lempes når forbrukeren kan kritiseres for ikke å ha varslet håndverkeren så tidlig som han kunne, og dette har ført til at utbedringskostnadene er blitt unødvendig store.

Utfører håndverkeren rettingsarbeid og i den forbindelse tilfører materialer og arbeid som ikke var omfattet av avtalen og som høyner verdien på forbrukerens eiendeler, kan håndverker kreve betalt for verdiøkningen, jfr hvtl § 24 (4).

Håndverkeren plikter ikke å utbedre skader på andre håndverkeres arbeider så lenge skaden ikke skyldes uaktsomhet fra håndverkerens side.

Prisavslag, § 25

Rettes ikke mangelen kan forbrukeren kreve prisavslag tilsvarende det ville koste forbrukeren å få mangelen rettet av andre. Innebærer rettingen en verdiøkning i forhold til avtalt ytelse, plikter forbrukeren å betale for den merkostnad verdiøkningen innebærer. Prisavslag kan heller ikke kreves i den grad kostnadene vil bli urimelige i forhold til mangelens betydning for forbrukeren.

Forbruker kan heller ikke kreve prisavslag dersom forbruker har avslått et rettmessig krav fra håndverkeren om å rette mangelen eller på annen måte unnlatt å nødvendig medvirke til håndverkerens retting av mangelen.

Heving, § 26

Er mangelen av så omfattende at formålet med tjenesten håndverkeren skal levere blir «vesentlig forfeilet», i praksis uten noen nytte eller verdi for forbrukeren, kan avtalen heves. Regelen er forbeholdt de virkelig omfattende manglene. Dersom forbruker kan reparere, utbedre mangelen, kan avtalen normalt ikke heves.

Krav mot tidligere salgsledd, § 27

Forbruker kan fremme sitt krav overfor håndverkerens underleverandører eller underentreprenører. Vi skal ikke si mye om dette her, men understreke at det ikke er sikkert at håndverkeren kan rette kravet til sin underleverandør eller underentreprenør.

Her finner du mer informasjon

Lurer du på noe?

Du kan ta kontakt med et uforpliktende spørsmål uten at det koster noe.  

Lurer du på noe?

Du kan ta kontakt med et uforpliktende spørsmål uten at det koster noe.