Forbrukerens avbestilling

Her kan du lese om:

Avbestilling

Forbrukerens rett til å avbestille hele eller deler av oppdraget

Det er et grunnleggende prinsipp i entreprisekontrakter at oppdragsgiver har adgang til å avbestille tjenesten mot å betale avbestillingserstatning (gebyr) til entreprenøren. Prinsippet er videreført i hvtl.

Håndverkertjenesteloven
§§ 39 og 40

Avbestillingsretten § 39

Forbrukeren har etter § 39 rett til å avbestille oppdraget helt eller delvis. Er arbeidet påbegynt, kan forbrukeren kreve at håndverkeren så snart som mulig innstiller arbeidet helt eller delvis. Dersom forbrukeren ikke betaler eller stiller betryggende sikkerhet for tjenesteyterens krav på avbestillingserstatning kan håndverker likevel utføre arbeid så langt det er nødvendig for å sikre verdier som er nødvendig for tilbakeholds- og salgsretten etter §§ 46 og 47 (2).

Avbestillingsansvaret, §§ 40, jfr. 30 (1) – (3)

Vederlag for utført arbeid, materialer mm

Håndverkeren kan kreve betaling for det arbeid håndverkeren har utført frem til avbestillingen og de materialer som er brukt. Håndverker kan kreve at prisen blir satt til det prisen ville utgjøre dersom oppdraget bare omfattet denne del (jfr. § 32).

Erstatning for økonomisk tap

Håndverkeren kan kreve erstatte det økonomiske tap håndverkeren får som følge av avbestillingen, jfr. § 40 (2). I praksis kan han i det minste kreve erstatning for tapt fortjeneste knyttet til den avbestilte tjenesten.

Håndverkeren har en tapsbegrensningsplikt og plikter aktivt å søke nye oppdrag for å redusere tapet. Forsømmer håndverker å begrense tapet gjennom aktivt å søke nye oppdrag, må håndverkeren selv bære den tilsvarende del av tapet. Dersom håndverker kan bevise at det ikke var mulig å oppnå tilsvarende fortjeneste ved å ta oppdrag for andre, kan håndverkeren kreve erstattet den tapte fortjeneste knyttet til den avbestilte tjenesten.

Det samme vil trolig også gjelde dersom håndverkeren kan bevise at han har så stor eller fleksibel kapasitet at håndverkeren alltid kan ta på seg nye oppdrag. I en slik situasjon vil et tapt oppdrag forbli et tap selv om det fylles på med nye oppdrag, jfr Block Watne dommen (Rt-2003-486). Her fikk Block Watne erstattet 23 % av kontraktssummen ved avbestilling av et ferdighus.

Det er ikke uvanlig at partene i avtalen inntar bestemmelser om normalerstatning (avbestillingsgebyr) i tilfelle avbestilling. Dette er særlig aktuelt når håndverkeren skal utføre mange like tjenester over tid eller det er vanskelig å fastlå erstatningskravets størrelse.  Størrelsen på slikt avtalt avbestillingsgebyr skal være rimelig, jfr § 40 (3).

Unntak

Håndverker kan ikke kreve erstatning for økonomisk tap dersom forbrukeren beviser at forbrukeren ikke har bruk for tjenesten fordi den ting eller eiendom tjenesten gjelder går tapt eller skades vesentlig på grunn av uforutsette forhold utenfor forbrukerens kontroll. Det samme gjelder dersom lov, inngrep av offentlig myndighet eller andre tilsvarende uforutsette forhold utenfor forbrukerens kontroll er til hinder for at forbrukeren nyttiggjør seg tjenesten, eller forbrukeren ikke kan betale eller yte nødvendig medvirkning på grunn av uforutsett hindring utenfor forbrukerens kontroll. Se § 40 (2).

Disse unntakene kan ikke fravikes ved avtale forut for avbestillingen.

Her finner du mer informasjon

Lurer du på noe?

Du kan ta kontakt med et uforpliktende spørsmål uten at det koster noe.  

Lurer du på noe?

Du kan ta kontakt med et uforpliktende spørsmål uten at det koster noe.