Entreprenørens ytelse

Her kan du lese om:

Håndverkerens ytelse

1         Kravene til jobben som skal utføres

I utgangspunktet skal partene i avtalen beskrive og regulere det arbeidet entreprenøren skal utføre, levere av ytelse. I praksis er en uttømmende beskrivelse av jobben den beste forsikring partene har mot tvister. Vi kan ikke her gå gjennom hvordan alle jobber bør beskrives, til det er variasjonene for store. Vår oppfordring er imidlertid at partene forsøker å beskrive jobben eller tjenesten punktvis og detaljert, gjerne med delpriser.

Håndverkertjenesteloven
§§ 5, 6, 7, 8, 9 og 10

Vi vil her forsøket å kommentere hvilke minimumskrav som stilles til håndverkerens tjeneste etter hvtjl.  Loven setter opp en rekke krav til tjenesten som partene ikke kan fravike i avtalen. Kravene er av generell art og bør altså utfylles, presiseres i avtalen.

Innledningsvis minner vi om at brudd på avtalte og lovmessige krav til tjenesten innebærer at ytelsen er mangelfull etter hvtjl kap IV.

1.1         Forbrukerens interesser, § 5 (1)

Håndverker plikter å ivareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg. I den utstrekning forholdene tilsier det skal håndverkeren informere, veilede og samrå seg med forbrukeren, jfr. § 5.

Bestemmelsen gir utrykk for den alminnelige lojalitetsplikten alle parter i ethvert kontraktsforhold har. Lovgiver har imidlertid bestemt at i avtaler mellom håndverkere og forbrukere har håndverkerens en særlig plikt til slik lojal opptreden. I praksis innebærer nok dette en skjerping av håndverkerens lojalitetsplikt.

Håndverkerens aktivitetsplikt avhenger av om forbrukerens interesser blir ivaretatt på annen måte, eks. ved at forbrukeren blir bistått av arkitekt, konsulent etc.  Det avgjørende er at håndverkeren, i den utstrekning forholdene tilsier det, ivaretar forbrukerens interesser.

Omsorgsplikten starter allerede før kontrakt inngås. Håndverkeren må bruke av sin kunnskap og erfaring og veilede forbrukeren allerede i samtalene før avtale inngås. Håndverker må hjelpe forbrukeren med bestillingen slik at denne blir komplett. Er forbrukerens bestilling blitt mangelfull på grunn av forbrukerens manglende kunnskap og håndverker ikke har varslet eller advart forbrukeren om dette, kan håndverker bli ansvarlig for å gjøre arbeidene komplett selv om dette ikke uttrykkelig har vært avtalt.

Er partene i ettertid uenig i om håndverkeren har veiledet forbrukeren, er det håndverkeren som må bevise at han har gitt slik veiledning som loven krever. Ser håndverkeren at partene er i ferd med å inngå en avtale som ikke ivaretar forbrukerens interesser, bør han derfor skriftlig varsle forbrukeren om dette.

Håndverkerens omsorgsplikt varer gjennom hele kontraktsperioden. Dersom håndverker oppdager forhold som gir grunn til å tro at forbrukeren ønsker tillegg, endring, avbestilling iht. avtalen, skal håndverker kontakte forbrukeren, helst skriftlig, å gjøre forbrukeren oppmerksom på forholdet.

Omsorgsplikten innebærer at håndverker må veilede forbruker i hvordan arbeidene bør koordineres og tilpasses andre fag. Dette bør skje så tidlig som mulig, slik at det ikke oppstår ekstrakostnader eller forsinkelser pga. mangelfull koordinering av fagene. Har håndverker i tilstrekkelig grad veiledet forbruker og det likevel oppstår ekstrakostnader eller forsinkelser pga. koordineringen, kan håndverker kreve kompensasjon og fristforlengelse.

1.2         Fagmessig og forskriftsmessig utførelse, §§ 5 og 6

Håndverkeren skal utføre tjenesten fagmessig og i samsvar med sikkerhetskrav fastsatt i lov/forskrift, se §§ 5 og 6. Disse kravene er ufravikelig, selv om mange forbrukere ønsker enklere løsninger for å spare penger. Utføres tjeneste i samsvar med kravene i plan og bygningsloven, Teknisk forskrift, de preaksepterte beskrivelsene inntatt i veiledningen til forskriften, vil utførelsen alltid være forskriftmessig. Tjenesten kan også utføres i tråd med Byggforsk/Sintef sine byggdetaljblader der disse passer. Det er også en god indikasjon på at arbeidet er utført forskriftsmessig. Selv om utførelsen avviker fra disse standardene vil utførelsen likevel være forskriftsmessig dersom det kan dokumenteres ved analyser at utførelsen tilfredsstiller de aktuelle lov og forskriftskravene. Utrykket fagmessig utførelse gir rom for noe skjønn.

1.3         Frarådingsplikt, §§ 7 (1) og 8

Dersom håndverkeren før avtale er inngått eller før arbeidet er påbegynt, må anta at prisen for en reparasjon vil stå i misforhold til det tingen er verd i reparert stand, eller for øvrig at tjenesten ikke vil bli til rimelig nytte for forbrukeren, skal håndverkeren orientere forbrukeren om det, se § 7 (1). Håndverkerens orientering bør skje skriftlig slik at det sikres bevis for at håndverkeren faktisk har frarådet/orientert forbrukeren.

Har ikke håndverkeren orientert forbrukeren om forholdet og det må antas at forbrukeren hadde latt være å bestille eller hadde avbestilt tjenesten om slik orientering ble gitt, kan håndverkeren ikke kreve mer betalt enn det han kunne krevd om forbrukeren hadde latt være å bestille eller hadde avbestilt tjenesten, se § 8 (1). Fremstår det som rimelig kan håndverkeren likevel kreve betaling tilsvarende verdien det utførte arbeid har for forbrukeren, se § 8 (2).

1.4         Stansing av arbeidet av hensyn til forbrukeren, § 7 (2)

Dersom håndverkeren under utføringen får grunn til å anta at prisen vil bli betydelig høyere enn forbrukeren måtte vente, eller grunn til å tvile på om forbrukeren fortsatt har interesse av å få tjenesten utført som forutsatt, skal håndverkeren kontakte forbrukeren. Er forbrukeren ikke å treffe eller mottar håndverkeren av andre grunner ikke beskjed, plikter håndverkeren å stanse arbeidet dersom dette må antas å være i forbrukerens interesse, se § 7 (2).

Konsekvensen av unnlatt stansing er den samme som unnlatt fraråding.

1.5         Rimeligste utførelse, § 5 (3)

Kan tjenesten utføres på flere måter og likevel være i tråd med avtalte og forskriftsmessige krav, og partene ikke har avtalt pris for arbeidet, skal håndverkeren utføre tjenesten på rimeligste måte.

Utfører håndverkeren tjenesten på annen enn rimeligste måte skal prisen uansett fastsettes som om utførelsen var på rimeligste måte, se § 32.(4).

1.6         Materialer, § 5 (2)

Er ikke annet avtalt skal håndverkeren selv levere nødvendige materialer og bekoste disse. Materialene skal være av vanlig god kvalitet.

1.7         Tilleggsarbeid, § 9

Håndverkeren plikter i rimelig utstrekning å utføre tilleggsarbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade for forbrukeren. For øvrig plikter ikke håndverkeren å utføre tilleggsarbeider.

Håndverkeren skal ikke utføre slikt arbeid før det er avtalt med forbruker. Håndverker plikter derfor å kontakte forbrukeren dersom det under utføringen av tjenesten viser seg å være behov for arbeid utenfor oppdraget som det er praktisk å utføre sammen med oppdraget.

Får ikke håndverkeren kontakt med forbrukeren og har anledning til å utføre tilleggsarbeidet, kan tilleggsarbeidet likevel utføres dersom forbrukeren må antas å ville ha tilleggsarbeidet utført, og prisen for tilleggsarbeidet er ubetydelig i seg selv, eller den er lav i forhold til prisen for den avtalte tjenesten.

Når håndverkeren utfører tilleggsarbeider, har han krav på pristillegg. Prisen bør avtales konkret før tilleggsarbeidet utføres. Er ikke annet avtalt skal pristillegget være lik prisen på tilsvarende tjenester på avtaletiden (gjengs pris), dersom ikke denne prisen er urimelig.  Er det ingen slik gjengs pris, skal forbrukeren betale det som er rimelig etter tjenestens art, omfang og utføring og tilhøva ellers

1.8         Tiden for utføring, § 10

Håndverkeren skal overholde avtalte frister for påbegynnelse og fremdrift av tjenesten. Er ikke annet avtalt skal arbeidene påstartes innen rimelig tid og arbeidet skal ha rimelig og normal fremdrift.

Tjenesten skal være avsluttet innen den tiden som er avtalt. Er ikke annet avtalt skal tjenesten avsluttes innen rimelig og normal tid for utføring av tilsvarende tjenester.

Dersom det oppstår forsinkelser som skyldes forhold på forbrukerens side, må håndverkeren varsle om dette og eventuelt kreve fristforlengelse eller pristillegg som følge av forsering, se hvtjl § 33 (b).

Her finner du mer informasjon

Lurer du på noe?

Du kan ta kontakt med et uforpliktende spørsmål uten at det koster noe.  

Lurer du på noe?

Du kan ta kontakt med et uforpliktende spørsmål uten at det koster noe.