Avslutning av håndverkertjenester

Her kan du lese om:

1         Avslutning av arbeidene, overlevering, oppgjør og garantier

1.1         Overtakelsesforretning

Hvtjl. har ikke bestemmelser om overtakelsesforretning slik vi kjenner det fra systemene innen Norsk Standard og Bustadoppføringslova. Partene kan avtale å gjennomføre overtakelsesforretning, men er ikke forpliktet til det.

Alle bygg og anleggsarbeider bør overtas med en overtakelsesforretning

Overtakelsesforretning betyr at partene besiktiger arbeidene, håndverker viser, forklarer og lærer forbruker hvordan arbeidene skal brukes, forvaltes og vedlikeholdes på riktig måte og forbruker kan gå gjennom arbeidene for å avdekke eventuelle mangler mens håndverkeren er til stedet. Ikke sjelden oppdager forbruker at han ønsker noe tilleggsarbeid utført og da kan dette eventuelt avtales med en gang.

Vi anser det å gjennomføre overtakelsesforretning som en ryddig avslutning av arbeidene og anbefaler at det alltid gjennomføres overtakelsesforretning som en avslutning av arbeidene. Det bør brukes et standard formular som protokoll fra en slik overtakelsesforretning.

Overtakelsesforretningen må forberedes før arbeidene er ferdige. I noe tid før arbeidene er ferdige, bør håndverker invitere forbruker til å besiktige arbeidene på et nærmere bestemt tidspunkt. Dette tidspunktet kan være sammenfallende med at håndverkeren også blir ferdig med arbeidet. Skjer overtakelsesforretningen senere er det viktig at det presiseres i overtakelsesprotokollen når arbeidene ble ferdige. Dette har nemlig betydning for beregning av eventuell dagmulkt og tidspunktet for mangelvurderingen.

Ønsker ikke partene av ulike grunner å gjennomføre en overtakelsesforretning med befaring, kan arbeidene med fordel avsluttes med at partene signerer en overtakelseserklæring, hvor det fremgår nå arbeidene anses for avsluttet.

1.2         Mangler, tilbakehold av beløp

Forbruker må alltid reklamere på mangler innen gjeldende reklamasjonsfrist og reklamasjonsperiode. Dette gjelder selv om det gjennomføres overtakelsesbefaring.

Oppdager forbruker mangler ved arbeidet under overtakelsesforretningen og krever disse rettet, bør disse nedtegnes i en overtakelsesprotokoll, ofte kalt en mangelliste. Det bør inngås skriftlig avtale om når uomstridte mangler skal utbedres og om forbruker skal holde tilbake et nærmere bestemt beløp til manglene er utbedret. Dette kan gjøres i overtakelsesprotokollen.

Forbruker har kun rett til å holde tilbake så mye av betalingen som er nødvendig for å sikre forbrukerens rettmessige krav. Holder forbruker tilbake et større beløp enn det som er rettmessig, må forbruker betale forsinkelsesrente.

Dersom forbruker krever rettet forhold som håndverker ikke mener er en mangel, bør partene avtale hvordan denne uenigheten skal løses. Er forholdet av mindre verdi, kan en uavhengig takstmann som partene har tillitt til kunne avgjøre om det foreligger en mangel eller ikke. Er forholdet av større verdi eller partene ikke blir enige, må partene vurdere om saken skal forlikes i minnelighet eller om det skal søkes juridisk og fagkyndig råd.

1.3         Rydding

Håndverker plikter å holde arbeidsplassen ryddig iht. avtalen og slik god skikk tilsier.

1.4         Sluttoppgjør

Er ikke noe avtalt om betalingstid, eller det er avtalt at hele eller deler av betalingen skal utstå til arbeidene er ferdige, vil forbrukers betalingsplikt bli utløst ved avslutning av arbeidene / overlevering av tingen (ikke en eventuell senere overtakelsesforretning). Dette forutsetter at håndverker sender en sluttfaktura. En sluttfaktura skal som utgangspunkt oppsummere og fastsette det endelige oppgjør mellom partene. For at dette skal bli så oversiktlig som mulig er det ryddig om håndverker sammen med sluttfakturaen sender med et sluttoppsett som viser alle økonomiske krav håndverker har hatt mot forbruker gjennom hele avtaleperioden. Dette gjelder både betalte og ikke betalte krav.

Sluttfakturaen skal omfatte krav som ikke tidligere er fakturert. Håndverkerens krav i sluttoppgjøret er da kravet i sluttfakturaen, og eventuelle andre fakturerte og ikke betalte krav. Du kan laste ned et forslag til standard sluttoppsett fra vår side, et sluttoppsett som kan brukes i alle entreprisekontrakter, enten det er forbrukerentrepriser eller proff/næringsentrepriser.

1.5         Håndverkerens ansvar for kontraktsarbeidet

Frem til overtakelsen av arbeidene har håndverkeren ansvaret og risikoen for skader på arbeidene. Er håndverker nesten ferdig på et tidspunkt noen skader det, må håndverker bruke av egne penger for å reparere skaden. Denne risikoen for skader på arbeidene går over til forbruker i det arbeidene er avsluttet. Det mest ryddige er at det skje samtidig med en overtakelsesforretning.

Skader på arbeidene som oppstår etter overtakelsen må forbrukers ordne opp i selv. Dersom skaden skyldes at håndverker ikke har utført arbeidet iht. avtalen eller på en god håndverksmessig måte, sier vi at arbeidet er mangelfullt utført. I slike situasjoner er det håndverkeren som må utbedre skaden.

Håndverkeren er også ansvarlig for å utbedre arbeid som ikke er utført iht. avtalen eller på en god håndverksmessig måte selv om forholdet først oppdages etter overtakelsen. Det eneste forbruker da må gjøre er å reklamere på forholdet til håndverkeren og gi håndverkeren mulighet til å utbedre forholdet. Unnlater forbruker å å reklamere innen de frister som følger av avtalen og loven og unnlater forbruker å gi håndverkeren mulighet til å utbedre taper forbrukeren rette på utbedring, prisavslag, erstatning mm. Fristen for å reklamere er innen «rimelig tid», det vil si i normaltilfelle innen 2 måneder fra det tidspunkt forbruker burde ha oppdaget forholdet og innen 5 år etter overtakelsen.

Oppsummert taper forbruker retten til å fremme krav mot håndverker dersom:

  • forbruker ikke reklamerer innen ”rimelig tid” etter at en mangel ble eller burde blitt oppdaget og håndverker ikke har opptrådt grovt uaktsomt el.
  • kravet er tapt som følge av foreldelse iht. normalfristen på 3 år etter overtakelse.
  • forbruker reklamerer først 5 år etter at arbeidene ble avsluttet eller tingen overlevert til forbruker og håndverker ikke har opptrådt grovt uaktsomt el.
  • kravet er tapt som følge av foreldelse iht. tilleggsfristen på 1 år fra forbrukeren fikk eller burde ha fått nødvendig kunnskap om kravet (skult mangel). Foreldelse skjer senest 13 år etter at arbeidene ble avsluttet eller tingen overlevert til forbruker.

Les mer om mangler, reklamasjon og foreldelse i egen artikkel.

1.6         Virkningene av overtakelse

Virkningene av overtakelse vil kunne variere etter hva som er avtalt mellom partene. Vanlige virkninger av overtakelse er:

  • Retten til dagmulkt stanser dersom det er avtalt dagmulkt.
  • Håndverker får rett til å sende sluttfaktura.
  • Reklamasjonsperioden (5 år) og den normale foreldelsesfristen (3 år) begynner å løpe.
  • Risikoen for kontraktsarbeidet går over fra entreprenøren til forbrukeren, jfr. § 35. Dette får betydning for hvem som bør tegne forsikring.

Her finner du mer informasjon

Lurer du på noe?

Du kan ta kontakt med et uforpliktende spørsmål uten at det koster noe.  

Lurer du på noe?

Du kan ta kontakt med et uforpliktende spørsmål uten at det koster noe.