Forbrukerentreprise

Regler, best praksis og gode råd om håndverkertjenester

Håndverkertjenesteloven, som vi forkorter til Hvtj, kommer automatisk til anvendelse på alle avtaler mellom næringsdrivende og forbrukere om utføring av byggearbeider, anleggsarbeider eller andre håndverksoppdrag og som ikke faller inn under Bustadoppføringslova.

Bustadoppføringslova på den andre siden kommer automatisk til anvendelse og gir partene rettigheter og plikter når næringsdrivende inngår avtaler med forbrukere om oppføring av ny bolig eller fritidsbolig (hytte).

Lovene gir partene rettigheter og plikter der avtalen er taus eller gir forbrukeren en dårligere posisjon enn det som følger av loven. Vi sier at loven er ufravikelig til ugunst for forbrukeren.

 

Det å kjenne til reglene og forstå hvordan prosessene bør gjennomføres viser seg gang på gang å være avgjørende for å unngå å inngå dårlige avtaler og tvister. 

Vi håper disse sidene kan gi deg den informasjon du søker etter. Dersom det er noe som mangler, eller du ikke finner det svar du søker, anbefaler vi at du tar kontakt med med oss. Så skal vi forsøke å hjelpe. Kontaktinformasjon finner du på siden kontakt.

Les loven her:

Her kan du lese om

Planlegging

God planlegging er viktig for å kunne gjennomføre et prosjekt på en god og trygg måte. Vi har skrevet om og oppsummerer de viktigste forhold som må med i planleggingen enten du er entreprenør / håndverker eller forbruker. 

Avtaledokumenter

Det er viktig å kunne dokumentere de rettigheter og plikter avtalen pålegger partene. Derfor bør du skrive en kontrakt. Det å samle og ta vare på de riktige dokumentene viktig, og vi har beskrevet hvilke dokumenter du må ta vare på.

Entreprenørens leveranse

Entreprenørene skal dra omsorg for forbrukerens interesse, og samtidig levere et bestemt resultat. Vi har beskrevet og oppsummert det forbrukeren kan kreve av entreprenøren.

Forbrukerens leveranse

Det er viktig å huske at også forbrukeren har en leveranse forpliktelse. I tillegg til å betale iht. inngåtte avtaler, skal forbruker medvirke på ulike måter, noen ganger utføre bestemt arbeid. 

Endringer / tillegg

Nesten alle bygg- og entreprisekontrakter blir endret gjennom byggeperioden. Enten fordi det dukker opp forhold partene ikke forutså, eller forbruker ønsker tilvalg/endring. Vi beskriver her prosedyrene som da må følges.

Uforutsette merkostnader

Det dukker nesten alltid opp uforutsette forhold som skaper merkostnader for partene. Da kommer alltid spørsmålet, hvem som skal dekke merkostnadene? Vi beskriver her reglene som fordeler denne merkostnaden mellom partene. 

Forsinkelse og dagmulkt

Endringer, uforutsette forhold og byggefeil kan forsinke prosjektet. Det kan gi entreprenøren rett på fristforlengelse, eller forbruker krav på dagmulkt. Her beskriver vi på reglene og prosedyrene partene må følge ved forsinkelse i prosjektet. 

Justering av vederlaget

Vederlaget kan kreves justert både opp og ned dersom vilkårene for det er til stede. Men retten til å kreve dette kan fort gå tapt om lovens prosedyreregler ikke følgers. Vi beskriver dem nærmere her.

Overtakelse

Håndverkertjenesteloven krever ikke at partene gjennomfører overtakelsesforretning, men det er likevel lurt å gjøre det. Her beskriver vi hvordan partene bør gjennomføre overtakelsen av arbeidet.   

Sluttoppgjør

Alle bygg og anleggsarbeider skal avsluttes med et sluttoppgjør. Det skal gi begge parter en enkel oversikt over partenes økonomiske mellomværende. Vi viser her en modell som passer alle.

Mangler og reklamasjon

Det er faktisk normalt at det er noen feil og mangler på en håndverk. Mangler skal imidlertid rettes, og partene forholde seg til og følge de prosedyreregler loven oppstiller. Vi går gjennom disse reglene her. 

Håndtering av tvister

Noen ganger er det ikke til å unngå å havne i tvist med motparten. Det kan være ulik oppfatning av hva som er avtalt, eller ulik oppfatning om hva som er levert. Vi gir deg her en oppskrift på hvordan du best håndterer tvistene.

Her finner du mer informasjon