Bruk Standardformularer

1     Bruk standardformularer Det er lurt å ta utgangspunkt i et standard avtaleformular som igjen viser til et sett med kontraktsvilkår og håndverkertjenesteloven. Deretter kan man velge bort og legge til vilkår slik at avtalen til slutt er tilpasset de ønsker og behov partene har og blir enige om å ta med i avtalen. Ukritisk […]

Forbrukerkjøp vs forbrukerentrepriser vs næringskontrakter

Salg prosjektert bolig

Hva er forskjellen på næringsentrepriser og forbrukerentrepriser? Entreprisekontrakter kan sorteres i 2 grupper, næringsentrepriser og forbrukerentrepriser. Næringsentrepriser kjennetegnes ved at begge parter i kontrakten opptrer som næringsdrivende. Forbrukerentrepriser kjennetegnes ved at den ene part i hovedsak er næringsdrivende og den andre part i hovedsak er privatperson. Er det snakk om en forbrukerentreprise, kommer automatisk enten […]

Forsinkelse hos håndverkeren

Forsinkelse håndverker

1         Når foreligger det forsinkelse? Dersom håndverkeren, pga. av forhold han selv har risikoen for, oversitter avtalt frist for arbeidets ferdigstillelse eller arbeidet går utover det som anses som rimelig og normal tid i forhold til det som er vanlig for lignende håndverkertjenester, foreligger det en forsinkelse, se Hvtjl. § 10(2). Det foreligger også forsinkelse […]

Entreprenørens ytelse

Håndverkerens ytelse

1         Kravene til jobben som skal utføres I utgangspunktet skal partene i avtalen beskrive og regulere det arbeidet entreprenøren skal utføre, levere av ytelse. I praksis er en uttømmende beskrivelse av jobben den beste forsikring partene har mot tvister. Vi kan ikke her gå gjennom hvordan alle jobber bør beskrives, til det er variasjonene for […]

Avslutning av håndverkertjenester

1         Avslutning av arbeidene, overlevering, oppgjør og garantier 1.1         Overtakelsesforretning Hvtjl. har ikke bestemmelser om overtakelsesforretning slik vi kjenner det fra systemene innen Norsk Standard og Bustadoppføringslova. Partene kan avtale å gjennomføre overtakelsesforretning, men er ikke forpliktet til det. Alle bygg og anleggsarbeider bør overtas med en overtakelsesforretning Overtakelsesforretning betyr at partene besiktiger arbeidene, håndverker […]

Avtaleperioden

1         Avtaleperioden – kontraktsadministrasjon 1.1         Oppfølging av forpliktelser i avtalen Alt for ofte ser vi at avtaler blir lagt i skuffen og glemt i avtaleperioden. Det er farlig. La avtalen, og særlig beskrivelsen av arbeidet som skal utføres ligge fremme, kontroller utførelsen opp mot beskrivelsen og ha tett dialog gjennom avtaleperioden. Avtalen, særlig beskrivelsen av […]

Planlegging av håndverkertjenester

Nyhetsbrev

1       Før avtale inngås – forarbeidet 1.1     Selve avtaleinngåelsen En avtale eller kontrakt skal på en klar og uttømmende måte beskrive de rettigheter og plikter partene har gjennom avtaleperioden. I bygg og anleggsavtaler er det nødvendig med med mange regler og det er ikke enkelt å lage en god avtale / kontrakt. Gode håndverkerbedrifter er […]

Forsinkelse hos forbrukeren

Forsinkelse håndverker

Entreprenørens rettigheter når forbruker er forsinket Vi har i en annen artikkel kommentert forbrukerens rett til å holde tilbake hele eller deler av betalingen når håndverkeren ikke gjør jobben sin. På samme måte har entreprenøren rett til å holde tilbake sin ytelse dersom forbruker ikke oppfyller sine plikter etter avtalen. Her kan du lese mer […]

Forbrukerens avbestilling

Avbestilling

Forbrukerens rett til å avbestille hele eller deler av oppdraget Det er et grunnleggende prinsipp i entreprisekontrakter at oppdragsgiver har adgang til å avbestille tjenesten mot å betale avbestillingserstatning (gebyr) til entreprenøren. Prinsippet er videreført i hvtl. Håndverkertjenesteloven §§ 39 og 40 Avbestillingsretten § 39 Forbrukeren har etter § 39 rett til å avbestille oppdraget […]

Forbrukerens ytelse, pris og annen medvirkning

Hvor mye skal forbrukeren betale Noe av det viktigste partene må huske å avtale er prisen. Likevel er det påfallende mange som unnlater å avtale prisen, og satser på at den kan bli fastsatt etter at jobben er utført. Her ser vi kort på reglene som gjelder når partene ikke har avtalt pris. Vi kommenterer […]