Regler, best praksis og gode råd om bustadoppføring

Bustadoppføringslova, som for forkorter til Buofl og kommer automatisk til anvendelse og gir partene rettigheter og plikter når næringsdrivende inngår avtaler med forbrukere om oppføring av ny bolig eller fritidsbolig (hytte).

Håndverkertjenesteloven kommer til anvendelse på alle andre avtaler mellom næringsdrivende og forbrukere om utføring av byggearbeider, anleggsarbeider eller andre håndverksoppdrag.

Lovene gir partene rettigheter og plikter der avtalen er taus eller gir forbrukeren en dårligere posisjon enn det som følger av lovene.

Det å kjenne til reglene og forstå hvordan prosessene bør gjennomføres viser seg gang på gang å være avgjørende for å unngå å inngå dårlige avtaler og tvister.

Vi håper disse sidene kan gi deg den informasjon du søker etter. Dersom det er noe som mangler, eller du ikke finner det svar du søker, anbefaler vi at du tar kontakt med med oss. Så skal vi forsøke å hjelpe. Kontaktinformasjon finner du på kontakt siden.

Les loven på Lovdata.no

Kjøp og salg av prosjekterte boliger skiller seg mye fra bygging av enkeltstående boliger eller hytter. Derfor skiller vi disse prosjektene og behandler dem hver for seg. Reglene er riktig nok de samme, men den praktiske gjennomføringen skaper ulike utfordringer som må håndteres ulikt. 

Dette behandles nedenfor under overskriften «Prosjektsalg av boliger»

Utbygger

Les mer om:

Prosjektgjennomføring

Løpende rådgivning

Entreprenør

Les mer om:

Kontrakt

Forsinkelse

Overtakelse og sluttoppgjør

Mangler

Løpende rådgivning

Forbruker

Les mer om:

Forsinkelse

Overtakelse og sluttoppgjør

Mangler

Løpende rådgivning

Når bustadoppføringslova ble laget, var nok hovedfokuset på avtalene hvor en entreprenør og en forbruker inngikk avtale om bygging av en ny bolig eller fritidseiendom, eller mindre avtaler i tilknytning til dette. 

Senere har loven blitt justert for å ta høyde for de mange variantene vi ser i praksis, eksempelvis kjøpe av tomt med byggeklausul, salg av ny bolig rett etter at den er ferdig, eierseksjonssameier og borettslagsleiligheter.

Entreprenør

Les mer om:

Utarbeiding av kontrakter og salgsmateriale

Prosjektgjennomføring

Løpende rådgivning

Forbruker

Les mer om:

Planlegging av prosjektet

Forsinkelse

Mangler

Overtakelse og sluttoppgjør

Løpende rådgivning

Les mer om

Planlegging

God planlegging er viktig for å kunne gjennomføre et prosjekt vellykket. Vi har  pekt på og oppsummerer de viktigste forhold som må med i planleggingen.

Avtaleparter

Hvem avtalepartene er får direkte betydning for avtalens innhold. Vi peker her på flere forhold begge parter må være oppmerksom på før avtalen inngås.

Avtaledokumenter

Det er viktig å kunne dokumentere de rettigheter og plikter avtalen pålegger partene. Det å samle og ta vare på de riktige dokumentene er derfor viktig. Her peker vi på hvilke dokumenter du må ta vare på.

Reglene

Loven forbyr avtalevilkår som setter forbruker i dårligere posisjon enn det som følger av loven. Bortsett fra disse, kan partene avtale «hva de vil», og noe må partene uttrykkelig avtale fordi loven er taus. Vi peker her på hva du må huske å avtale.

Entreprenørens leveranse

Entreprenørene skal både dra omsorg for forbrukerens interesse, og levere et bestemt resultat. Vi forsøker her å oppsummere hva forbrukeren kan kreve at entreprenøren skal levere.

Forbrukerens leveranse

Det er viktig å huske på at også forbrukeren har en leveranse forpliktelse. I tillegg til å betale iht. inngåtte avtaler, skal forbruker medvirke på ulike måter, noen ganger utføre bestemt arbeid. 

Endringer / tilvalg

Nesten alle bygge og entreprisekontrakter blir endret gjennom byggeperioden. Det kan være fordi det dukker opp forhold partene ikke forutså, eller forbruker ønsker tilvalg/endring. Vi viser deg her prosedyrene som da må følges.

Uforutsette merkostnader

Det dukker nesten alltid opp uforutsette forhold som skaper merkostnader for partene. Hvem skal dekke disse? Vi peker her på reglene som fordeler denne merkostnaden mellom partene. 

Forsinkelse og dagmulkt

Endringer, uforutsette forhold og byggefeil kan forsinke prosjektet. Det kan gi entreprenøren rett på fristforlengelse, eller forbruker krav på dagmulkt. Her peker vi på reglene og prosedyrene partene må følge. 

Justering av vederlaget

Vederlaget kan kreves justert både opp og ned dersom vilkårene for det er til stede. Og sammen med reglene om forsinkelse er reglene om justeringen av vederlaget de reglene som oftest brytes.

Overtakelse

Bustadoppføringsloven har viktige og bestemte regler for når entreprenørens arbeid anses overtatt av forbruker, og hvilken betydning det har for partenes rettigheter og plikter. Vi går her gjennom reglene.  

Sluttoppgjør

Alle bygg og anleggsarbeider skal avsluttes med et sluttoppgjør. Det skal gi begge parter en enkel oversikt over partenes økonomiske mellomværende. Vi viser her en modell som passer alle.

Mangler og reklamasjon

Det er normalt at det er noen feil og mangler på en ny bolig. Dette må partene forholde seg til og følge de prosedyreregler loven oppstiller. Vi går gjennom disse reglene her. 

Håndtering av tvister

Noen ganger er det ikke til å unngå å havne i tvist med motparten. Det kan være ulik oppfatning av hva som er avtalt, eller ulik oppfatning om hva som er levert. Vi gir deg her en oppskrift på hvordan du best håndterer tvistene.

Her finner du mer informasjon