Forbrukerens krav som følge av mangler

Tilbakehold, retting, prisavslag, heving og erstatning Leverer håndverker en mangelfull tjeneste kan forbrukeren fremme ulike krav mot håndverkeren, forutsatt rettidig reklamasjon. Håndverkertjenesteloven §§ 21, 22, 23, 24, 25, 26 og 27 Forbruker kan holde betalingen tilbake, kreve mangelen rettet, eventuelt kreve prisavslag eller heving av avtalen. Forbruker kan også kreve erstatning. På nærmere bestemte vilkår […]

Reklamasjon og foreldelse

Håndverkertjenesteloven § 22 En forutsetning for at forbruker skal kunne kreve noe av håndverkeren på grunn av en forsinkelse eller mangel, er at forbruker sender reklamasjon til håndverker. Reklamasjon betyr at håndverker varsles om at en forsinkelse eller mangel vil bli – eller blir påberopt som et kontraktsbrudd. Reklamasjonsreglene springer ut av forbrukerens lojalitetsplikt overfor […]

Mangler ved håndverkertjenester

1 Mangler ved tjenesten Utrykkene feil og mangler ved en tjeneste brukes ofte om hverandre. Det er imidlertid innholdsmessig to forskjellige utrykk. Utrykket mangel er forbeholdt forhold som etter loven gir forbrukeren mangelskrav. Det er ikke alle feil som er mangler. Håndverkertjenesteloven §§ 5, 6, 9, 17 18 og 19 Det er også slik at […]

Tiden for utføring av tjenesten

Tiden for utføring, § 10 Håndverkeren skal overholde avtalte frister for påbegynnelse og fremdrift av tjenesten. Er ikke annet avtalt skal arbeidene starte opp innen rimelig tid og arbeidet skal ha rimelig og normal fremdrift. Håndverkertjenesteloven § 10 Tjenesten skal være avsluttet innen den tiden som er avtalt. Er ikke annet avtalt skal tjenesten avsluttes […]

Tilleggsarbeid

I hvilken grad plikter entreprenøren å utføre tilleggsarbeid? Håndverkeren plikter i rimelig utstrekning å utføre tilleggsarbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade for forbrukeren. For øvrig plikter ikke håndverkeren å utføre tilleggsarbeider. Til sammenligning er plikten til å utføre tilleggsarbeid større etter Bustadoppføringslova og standardkontraktene til Norsk Standard. Her kan du lese […]

Anvendelsesområde og meldinger

1.         Anvendelsesområdet, jfr § 1 og 2 Lovens regler kommer til anvendelse på alle avtaler eller oppdrag om tjenester (bygging, graving, reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging m.m.) som inngås mellom næringsdrivende i deres næringsvirksomhet og forbrukere. Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig (mer en 50 %) handler som ledd i næringsvirksomhet. Håndverkertjenesteloven §§ […]